sadness men

143 teksty – auto­rem jest sad­ness men . 

nie ważne jak bar­dzo spoj­rze­nie mówi o pożąda­niu i miłości. Ona Te­go nie zo­baczy gdy nie ma wzajemności.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 czerwca 2016, 19:18

smaki pocałunku

Je­den zmu­si do zos­ta­nia, w jed­nej chwi­li dał wszystko..
niez­mien­nie myślałem że mogę być wszędzie a jes­tem jed­nak blisko.
Dru­gi spra­wił że za­pom­niałem, o złości tak wielkiej..
Te us­ta chodź małe opa­nowały me nerwy.
Trze­ci przypomniał [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 października 2015, 03:22

Myślałem o niej i z tych wie­cznych "rzeczy" ona trwa najkrócej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 października 2015, 12:36

Przed Tobą życie,
obok nadzieja, która wie­cznie trwa,
nad głową ty­siąc zmartwień,
a za Tobą jes­tem ja 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 października 2015, 01:55

chciałbym pat­rzeć ile mi zos­ta­je miejsca...
gdy budzę się w pus­tym łóżku bez two­jego ciepła

chciałbym co ra­no mieć mało czasu...
by chwi­le z Tobą spędzić a po­tem tyl­ko do następnej chwi­li tęsknić

chciałbym się czuć bez Ciebie jak bym nie miał po­wiet­rza..
ale nie będziemy so­bie dziarać swoich imion, przestań

Cza­sem czu­je że to coś więcej niż two­ja obecność,
Wte­dy Ty mi mówisz że z cza­sem wszys­tkie chwi­le zbledną. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 października 2015, 01:23

I chodź w nas ma­sa wiary i tak tra­cimy to co kocha­my . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 października 2015, 03:54

już chy­ba wszys­tko umiem pływam, la­tam, czy­tam, pisze.. jeszcze muszę nau­czyć się jak żyć jak człowiek 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 października 2015, 15:13

Obojętność lub mil­cze­nie , nie raz oka­zuje się naj­większą karą . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 września 2015, 02:59

niektóre de­cyz­je zro­biły ze mnie de­mona w oczach in­nych,
nikt nie myślał ile sam mu­siałem znieść żeby je wydać,
by po­tem z tym żyć... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 czerwca 2015, 05:01

W naj­skryt­szych marze­niach nie myśli­my że ma­my coś do stracenia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 maja 2015, 22:02
sadness men

usta zamykają się wtedy, gdy mają do powiedzenia coś ważnego.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sadness men

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

21 czerwca 2016, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st nie ważne jak bar­dzo [...]

20 czerwca 2016, 19:30Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st nie ważne jak bar­dzo [...]

9 października 2015, 07:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st smaki po­całun­ku

9 października 2015, 03:22sadness men do­dał no­wy tek­st smaki po­całun­ku

8 października 2015, 12:43klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Myślałem o niej i [...]

8 października 2015, 12:36sadness men do­dał no­wy tek­st Myślałem o niej i [...]

8 października 2015, 05:52one drop for all sko­men­to­wał tek­st Przed Tobą życie, obok nadzieja, [...]

7 października 2015, 01:59one drop for all sko­men­to­wał tek­st Przed Tobą życie, obok nadzieja, [...]

7 października 2015, 01:55sadness men do­dał no­wy tek­st Przed Tobą życie, obok nadzieja, [...]

6 października 2015, 09:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st chciałbym pat­rzeć ile mi [...]